Regulamin Fundacji

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU fundacja.razemcs.org

 1. W ramach Portalu fundacja.razemcs.org Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
 • o zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu fundacja.razemcs.org lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
 1. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu fundacja.razemcs.org odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
 2. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu fundacja.razemcs.org dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu fundacja.razemcs.org w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu fundacja.razemcs.org dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu fundacja.razemcs.org.
 3. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
 4. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu fundacja.razemcs.org jest bezpłatne.
 5. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.
 6. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu fundacja.razemcs.org treści reklamowych i informacyjnych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe i informacyjne, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu fundacja.razemcs.org i prezentowanych w nim Materiałów.
 7. Portal fundacja.razemcs.org zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.
 8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem fundacja.razemcs.org prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Portal fundacja.razemcs.org oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu fundacja.razemcs.org, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu fundacja.razemcs.org przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu fundacja.razemcs.org utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu fundacja.razemcs.org Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu fundacja.razemcs.org oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
 1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu fundacja.razemcs.org lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu fundacja.razemcs.org lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
 2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 1. Zamieszczając Materiały w Portalu fundacja.razemcs.org Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu fundacja.razemcs.org i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU fundacja.razemcs.org

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu fundacja.razemcs.org zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
 • niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
 • niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
 • niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
 • niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
 • nierozpowszechniania treści pornograficznych; o nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
 • nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu fundacja.razemcs.org.
 1. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu fundacja.razemcs.org Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu fundacja.razemcs.org treści o charakterze bezprawnym.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za: o sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu fundacja.razemcs.org i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; o Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu fundacja.razemcs.org przez Użytkownika; o szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika; o informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu fundacja.razemcs.org, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.
 2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.
 3. Usługodawca:
 • dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług i Serwisów odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminach poszczególnych Serwisów, Usług, jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisów, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług, Serwisów;
 • informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, Serwisów bądź wpływać na ich jakość; o zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu fundacja.razemcs.org treści / Materiałów, w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu fundacja.razemcs.org, w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
 • ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług, Serwisów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu fundacja.razemcs.org w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu fundacja.razemcs.org. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności fundacja.razemcs.org dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie www.fundacja.razemcs.org

DANE OSOBOWE

 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu fundacja.razemcs.org Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu fundacja.razemcs.org. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) w dalszej części RODO.
 2. Administratorem strony oraz danych osobowych Użytkowników jest SMOTRYS.pl, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
 3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić drogą e-mailową na adres podany w zakładce Kontakt. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Każdemu Użytkownikowi Portalu fundacja.razemcs.org przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu fundacja.razemcs.org
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres podany w zakładce Kontakt.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług, Serwisów Portalu fundacja.razemcs.org jest prawo polskie.
 2. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych Usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
 3. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawca a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Usługodawca informuje, że przystąpił do większości kodeksów dobrych praktyk w ramach członkostwa w organizacji pracodawców Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie (IAB Polska), których treść ze wskazaniem sygnatariuszy, dostępna jest pod adresem: http://iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki/ w tym: Kodeks dobrych praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie, Dobre praktyki IAB Polska w zakresie reklamy behawioralnej.
 5. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Portalu fundacja.razemcs.org. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Portalu fundacja.razemcs.org lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu fundacja.razemcs.org informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług lub Serwisów po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.