Polityka Ciasteczek

Polityka Ciasteczek  (ang. cookies)

Zatwierdzenie poniższego regulaminu traktowane jest jako zatwierdzenie warunków współpracy z serwisem www.fundacja.razemcs.org

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Portal Internetowy fundacja.razemcs.org, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale Definicje, zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Portal Internetowy fundacja.razemcs.org działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W ramach Portalu Internetowego fundacja.razemcs.org, działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi:
 • domenie internetowej fundacja.razemcs.org i jej subdomenach.
 • w innych domenach (wraz z ich subdomenami) niż wskazane w pod punkcie powyżej.
 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego fundacja.razemcs.org, poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem, a osobą trzecią. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z osobami trzecimi.
 2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego fundacja.razemcs.org. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu fundacja.razemcs.org, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym fundacja.razemcs.org.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego fundacja.razemcs.org, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego fundacja.razemcs.org, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 

DEFINICJE

 1. Portal Internetowy fundacja.razemcs.org, to zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci  Internet,  będąca  własnością  Fundacji  RAZEM-CS  i  dostępna  pod  adresem: www.fundacja.razemcs.org lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują fundacja.razemcs.org
 2. Administrator – administratorem portalu fundacja.razemcs.org jest SMOTRYS.pl, którego właścicielem jest Pan Artur Smotryś.
 3. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu fundacja.razemcs.org oraz Usług dostępnych w Portalu fundacja.razemcs.org
 4. Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu fundacja.razemcs.org serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują fundacja.razemcs.org
 5. Partner - każdy podmiot współpracujący z fundacja.razemcs.org na podstawie stosownej umowy;
 6. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu fundacja.razemcs.org, umożliwiające w szczególności:
 • Zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Fundację RAZEM-CS lub Partnerów.
 • Funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych.
 • Korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet.
 1. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.